Rezervácia


Rezerváciu je možné realizovať prostredníctvom tohto rezervačného formulára, telefonicky alebo osobne na adrese CLEARSKIN II., s.r.o. (ďalej len správca). Ak máte záujem rezervovať si Váš pobyt v sezóne, kontaktujte nás s dostatočným časovým predstihom.
Rezervácia je platná až po spätnom potvrdení!

Údaje o klientovi

Údaje k pobytu

deň mesiac rok

deň mesiac rok


Áno Nie

Informácie pre našich zákazníkov:
     -naša spoločnosť nemá vytvorený kódex správania;
    -v prípade podania Vášho návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu sa budeme týmito
    bezodkladne zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť a urgentnosť, a po odbornom
    preskúmaní a posúdení Vám zašleme informáciu o výsledku. Na komunikáciu s nami môžete
    využiť e-mailový formulár, alebo inú formu uvedenú v kontaktoch.
    -máte povinnosť uhradiť našej spoločnosti cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak odstúpite od
    zmluvy o službách po tom, čo ste udelili predávajúcemu výslovný súhlas,
    -Alternatívne riešenie sporov:
    podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
    niektorých zákonov je cieľom dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.
    Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a
    predávajúci, proti ktorému návrh smeruje. Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:
        - Slovenská obchodná inšpekcia;
        -Úrad pre reguláciu sieťových odvetí;
        -Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR –
www.mhsr.sk

Platforma na podávanie alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať
návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Kupujúci môže využiť na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu tiež platformu pre riešenie
sporov on-line, ktorá je dostupná na stránkach: http://ec.europa.eu/odr

Poučenie zákazníka o nemožnosti odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
- poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ
vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od
zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý
predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od
zmluvy,
- poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov,
poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného
času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v
dohodnutej lehote;
Ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na
odstúpenie od zmluvy alebo ak zákazník o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie
od zmluvy požiada, uvádzame týmto zákonnú povinnosť a:
- poučujeme spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím
lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a
- vyžadujeme od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty
na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený.


Dôsledky odstúpenia od zmluvy:
Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť
uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť
od tejto zmluvy.
Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií a poučenie o zodpovednosti predávajúceho
 za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu:

Naša spoločnosť zodpovedá za vady poskytovaných služieb podľa § 622 a § 623 Občianskeho
zákonníka (č. 40/1964 Zb.) v platnom znení.
Reklamáciu vady poskytovaných služieb je zákazník povinný uplatniť ihneď po jej zistení, a to
niektorým z nasledovných spôsobov uplatnenia:
osobne priamo na mieste poskytnutia služby u príslušne zodpovedného pracovníka, ktorý zabezpečí
spísanie potvrdenia o uplatnení reklamácie; alebo písomne doporučenou listovou zásielkou odoslanou
na adresu našej spoločnosti.
Prevzatie a vybavenie reklamácie sa dokumentuje dokladom, ktorý obdržíte od našej spoločnosti
(prípadne od príslušného pracovníka priamo na mieste uplatnenia reklamácie).
Zodpovednosť za vady sa uplatňuje jednostranným právnym úkonom, ktorým nám zákazník
bezodkladne vytkne konkrétnu vadu a ktorým zároveň oznámi našej spoločnosti, aký konkrétny nárok
zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Tieto nároky môže uplatňovať jednotlivo alebo naraz. Nemôže
však zároveň uplatniť práva, ktoré sa navzájom vylučujú. Spolu s uplatnením práv zo zodpovednosti
za vady môže zákazník uplatniť aj právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli
v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.
Pri uplatnení vád je klient povinný predložiť našej spoločnosti doklad o zaplatení poskytnutej služby.
Naša spoločnosť vybaví uplatnenú reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní.
Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však
nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo
o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
O vybavení reklamácie vydáme zákazníkovi písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu
uplatnenia reklamácie.
Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe našej
spoločnosti, alebo nastanú okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých úplne alebo sčasti
nevyužije objednané, zaplatené a našou spoločnosťou zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi
nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb. Naša spoločnosť nemôže niesť zodpovednosť za
škodu, ktorú sama nezavinila a nezavinili ju ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená
klientovi treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním pobytu a služieb, alebo udalosťou, ktorej
nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a
nepredvídateľných okolností.
Práva kupujúceho:
§ 622 Občianskeho zákonníka
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte
použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len
súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za
bezvadnú.
§ 623 Občianskeho zákonníka
(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako
vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva
prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné
vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.